امروز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
شناسه خبر: ۴۳۱۲
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
سیر مطالعاتی

راهنمای سير مطالعاتی آثارعلامه مصباح يزدی

علامه محمد تقی مصباح یزدی از معدود چهره‌هاي برجسته در ميان متفکران جهان اسلام است که با انديشه‌اي ژرف و اصولي در حوزه‌هاي مختلف علوم اسلامي و انساني داراي نظر و صاحب رأي است و آثار ايشان در گستره وسيعي از زمينه‌هاي علوم مورد اقبال و استفاده اقشار مختلف و سطوح گوناگون علمي قرار دارد.

آيت الله مصباح از معدود چهره‌هاي برجسته در ميان متفکران جهان اسلام است که با انديشه‌اي ژرف و اصولي در حوزه‌هاي مختلف علوم اسلامي و انساني داراي نظر و صاحب رأي است و آثار ايشان در گستره وسيعي از زمينه‌هاي علوم مورد اقبال و استفاده اقشار مختلف و سطوح گوناگون علمي قرار دارد.
کتاب‌هاي حضرت آيت‌الله مصباح را مي‌توان از ديدگاه‌هاي متفاوت و براي اهدافي گوناگون دسته‌بندي کرد و هر دسته‌بندي فايده و آثار خود را دارد: در يک تقسيم، مي‌توان کتاب‌ها را به دو گروه کلي آموزشي و غيرآموزشي تقسيم کرد.منظور از کتاب‌هاي آموزشي، کتاب‌هايي است که براي دوره‌هاي آموزشي و فراگيران خاص تدريس، يا به اين منظور تأليف شده‌اند و فراگيري آنها نيازمند تدريس توسط استاد است. در مقابل، کتاب‌هاي غيرآموزشي، کتاب‌هايي هستند که به‌منظور آموزش نوشته نشده‌اند. اين گروه از کتاب‌ها خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: کتاب‌هاي تخصصي و کتاب‌هاي عمومي.
مقصود از کتاب‌هاي تخصصي، کتاب‌هايي است که حاصل تحقيقات و ژرف‌انديشي‌هاي استاد است و مخاطب آنها محققان و متخصصان يک رشته علمي‌اند. ولي کتاب‌هاي عمومي به کتاب‌هايي مي‌گوييم که مخاطب آنها عام بوده، براي استفاده عموم طرح گرديده و يا به رشته تحرير درآمده‌اند. در اينجا کتاب‌هاي آموزشي و تخصصي حضرت استاد را فهرست‌وار ذکر مي‌کنيم.
أ‌. کتاب‌هاي آموزشي عبارتند از:
۱٫ کلام و اعتقادات
۱٫۱٫ مباحثي پيرامون مسائل اعتقادي و اخلاقي
۱٫۲٫ آموزش عقايد
۱٫۳٫ اصول عقايد(۲): راه و راهنماشناسي
۱٫۴٫ چکيده‌اي از انديشه‌هاي بنيادين اسلامي

۲٫ تفسير و علوم قرآن
۲٫۱٫ مجموعه معارف قرآن (شامل: خداشناسي، کيهان‌شناسي، انسان‌شناسي، راه‌شناسي، راهنماشناسي، قرآن‌شناسي، اخلاق در قرآن، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، حقوق و سياست در قرآن، جنگ و جهاد در قرآن)
۲٫۲٫ خلقت انسان از نظر قرآن
۲٫۳٫ انسان‌شناسي در قرآن
۲٫۴٫ معارف قرآن (۴-۵): راه و راهنماشناسي (تلخيص دروس)
۲٫۵٫ انسان‌سازي در قرآن

۳٫ اخلاق و فلسفه اخلاق
۳٫۱٫ خودشناسي براي خودسازي
۳٫۲٫ فلسفه اخلاق
۳٫۳٫ نقد و بررسي مکاتب اخلاقي
۳٫۴٫ کلمة حول فلسفة الاخلاق

۴٫ علوم انساني
۴٫۱٫ انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
۴٫۲٫ پيش‌نيازهاي مديريت اسلامي

۵٫ منطق و فلسفه
۵٫۱٫ دروس فلسفه
۵٫۲٫ آموزش فلسفه
۵٫۳٫ چکيده چند بحث فلسفي

۶٫ فلسفه تطبيقي (نقد مارکسيسم)
۶٫۱٫ پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيک (۶ جلد)
۶٫۲٫ نقدي فشرده بر اصول مارکسيسم
۶٫۳٫ ايدئولوژي تطبيقي

ب‌. کتاب‌هاي تخصصي از مجموعه آثار مکتوب استاد عبارتند از:
۱٫ شرح روايات
۱٫۱٫ تعليقه بر معادن الحکمة و مکاتيب الأئمة
۱٫۲٫ تعليقه بر اللوامع الإلهية
۱٫۳٫ تصحيح و تعليقه بر معاني الأخبار
۱٫۴٫ حاشيه و تعليقه بر بحار الانوار (۵۴-۶۳) [كتاب السماء و العالم]

۲٫ اخلاق و عرفان
۲٫۱٫ به‌سوي خودسازي
۲٫۲٫ در جستجوي عرفان اسلامي

۳٫ کلام
۳٫۱٫ الإمامة و الولاية في القرآن الکريم

۴٫ روان‌شناسي
۴٫۱٫ ديدگاه‌هاي روان‌شناختي حضرت آيت‌الله مصباح يزدي

۵٫ منطق و فلسفه اسلامي
۵٫۱٫ شرح نهاية ‌الحکمة
۵٫۲٫ تعليقة علي نهاية الحکمة
۵٫۳٫ شرح برهان شفا (۴ جلد)
۵٫۴٫ شرح الهيات شفا (۳ جلد)
۵٫۵٫ شرح مجلدات اول و هشتم الأسفار الأربعة (۴ جلد)

۶٫ فلسفه تطبيقي
۶٫۱٫ گفتمان روشنگر

نظرات

آخرین اخبار